image

کاربر مهمان

صحنه آماده

در این بخش از سایت 3BODY (سه بعدی) کاربران گرامی به آرشیو عظیمی از صحنه آماده رندر دسترسی دارند.

 

صحنه های آماده این بخش به شرح زیر می باشد:

1- صحنه آماده  :

صحنه آماده تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده لومیون LUMION 

صحنه آماده اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده بلندر BLENDER

2- صحنه آماده داخلی :

صحنه آماده داخلی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده داخلی لومیون LUMION 

صحنه آماده داخلی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده داخلی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده داخلی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده داخلی بلندر BLENDER

3- صحنه آماده خارجی :

صحنه آماده خارجی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده خارجی لومیون LUMION 

صحنه آماده خارجی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده خارجی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده خارجی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده خارجی بلندر BLENDER

4- صحنه آماده معماری :

صحنه آماده معماری تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده معماری لومیون LUMION 

صحنه آماده معماری اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده معماری رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده معماری مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده معماری بلندر BLENDER

5- صحنه آماده ویلا :

صحنه آماده ویلا تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده ویلا لومیون LUMION 

صحنه آماده ویلا اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ویلا رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ویلا مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده ویلا بلندر BLENDER

6- صحنه آماده ویلا داخلی :

صحنه آماده ویلا داخلی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده ویلا داخلی لومیون LUMION 

صحنه آماده ویلا داخلی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ویلا داخلی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ویلا داخلی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده ویلا داخلی بلندر BLENDER

7- صحنه آماده ویلا خارجی :

صحنه آماده ویلا خارجی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده ویلا خارجی لومیون LUMION 

صحنه آماده ویلا خارجی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ویلا خارجی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ویلا خارجی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده ویلا خارجی بلندر BLENDER

8- صحنه آماده فضای سبز :

صحنه آماده فضای سبز خارجی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده فضای سبز خارجی لومیون LUMION 

صحنه آماده فضای سبز خارجی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده فضای سبز خارجی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده فضای سبز خارجی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده فضای سبز خارجی بلندر BLENDER

9- صحنه آماده روف گاردن :

صحنه آماده روف گاردن تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده روف گاردن لومیون LUMION 

صحنه آماده روف گاردن اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده روف گاردن رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده روف گاردن مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده روف گاردن بلندر BLENDER

10- صحنه آماده آپارتمان :

صحنه آماده آپارتمان تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده آپارتمان لومیون LUMION 

صحنه آماده آپارتمان اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده آپارتمان رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده آپارتمان مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده آپارتمان بلندر BLENDER

11- صحنه آماده آپارتمان مسکونی :

صحنه آماده آپارتمان مسکونی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده آپارتمان مسکونی لومیون LUMION 

صحنه آماده آپارتمان مسکونی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده آپارتمان مسکونی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده آپارتمان مسکونی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده آپارتمان مسکونی بلندر BLENDER

12- صحنه آماده آپارتمان تجاری :

صحنه آماده آچارتمان تجاری تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده آچارتمان تجاری لومیون LUMION 

صحنه آماده آچارتمان تجاری اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده آچارتمان تجاری رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده آچارتمان تجاری مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده آچارتمان تجاری بلندر BLENDER

13- صحنه آماده مجتمع :

صحنه آماده مجتمع تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده مجتمع لومیون LUMION 

صحنه آماده مجتمع اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده مجتمع بلندر BLENDER

14- صحنه آماده مجتمع مسکونی :

صحنه آماده مجتمع مسکونی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده مجتمع مسکونی لومیون LUMION 

صحنه آماده مجتمع مسکونی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع مسکونی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع مسکونی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده مجتمع مسکونی بلندر BLENDER

15- صحنه آماده مجتمع تجاری :

صحنه آماده مجتمع تجاری مسکونی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده مجتمع تجاری مسکونی لومیون LUMION 

صحنه آماده مجتمع تجاری مسکونی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع تجاری مسکونی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع تجاری مسکونی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده مجتمع تجاری مسکونی بلندر BLENDER

16- صحنه آماده مجتمع تفریحی :

صحنه آماده مجتمع تفریحی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده مجتمع تفریحی لومیون LUMION 

صحنه آماده مجتمع تفریحی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع تفریحی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده مجتمع تفریحی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده مجتمع تفریحی بلندر BLENDER

17- صحنه آماده ساختمان :

صحنه آماده ساختمان تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده ساختمان لومیون LUMION 

صحنه آماده ساختمان اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ساختمان رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ساختمان مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده ساختمان بلندر BLENDER

18- صحنه آماده ساختمان مسکونی :

صحنه آماده ساختمان مسکونی تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده ساختمان مسکونی لومیون LUMION 

صحنه آماده ساختمان مسکونی اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ساختمان مسکونی رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ساختمان مسکونی مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده ساختمان مسکونی بلندر BLENDER

19- صحنه آماده ساختمان تجاری :

صحنه آماده ساختمان تجاری تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده ساختمان تجاری لومیون LUMION 

صحنه آماده ساختمان تجاری اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ساختمان تجاری رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده ساختمان تجاری مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده ساختمان تجاری بلندر BLENDER

20- صحنه آماده رستوران :

صحنه آماده رستوران تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده رستوران لومیون LUMION 

صحنه آماده رستوران اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده رستوران رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده رستوران مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده رستوران بلندر BLENDER

21- صحنه آماده هتل :

صحنه آماده هتل تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده هتل لومیون LUMION 

صحنه آماده هتل اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده هتل رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده هتل مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده هتل بلندر BLENDER

22- صحنه آماده موزه :

صحنه آماده موزه تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده موزه لومیون LUMION 

صحنه آماده موزه اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده موزه رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده موزه مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده موزه بلندر BLENDER

23- صحنه آماده فروشگاه :

صحنه آماده فروشگاه تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده فروشگاه لومیون LUMION 

صحنه آماده فروشگاه اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده فروشگاه رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده فروشگاه مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده فروشگاه بلندر BLENDER

24- صحنه آماده بوتیک :

صحنه آماده بوتیک تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده بوتیک لومیون LUMION 

صحنه آماده بوتیک اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده بوتیک رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده بوتیک مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده بوتیک بلندر BLENDER

25- صحنه آماده بوتیک زنانه :

صحنه آماده بوتیک زنانه تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده بوتیک زنانه لومیون LUMION 

صحنه آماده بوتیک زنانه اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده بوتیک زنانه رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده بوتیک زنانه مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده بوتیک زنانه بلندر BLENDER

26- صحنه آماده بوتیک مردانه :

صحنه آماده بوتیک مردانه تری دی مکس 3DSMAX با موتر رندر ویری VRAY و کرونا CORONA RENDER

صحنه آماده بوتیک مردانه لومیون LUMION 

صحنه آماده بوتیک مردانه اسکچاپ (اسکچ آپ) SKETCHUP با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده بوتیک مردانه رویت REVIT با موتور رندر اینسکیپ ENSCAPE و ویری VRAY

صحنه آماده بوتیک مردانه مایا MAYA با موتور رندر ویری VRAY و آرنولد ARNOLD

صحنه آماده بوتیک مردانه بلندر BLENDER

ادامه مطلب

مشترک شدن در خبرنامه!